REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DEMASKATOR 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z Serwisu.

Warunkiem korzystania z Serwisu i świadczenia Usług jest zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a także Aktywacja Konta przez Użytkownika.

Akceptacja Regulaminu następuje z chwilą odznaczenia przez Użytkownika w trakcie Aktywacji Konta pola: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Serwisu, rozumiem jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

§2

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, mają znaczenie jak określono poniżej:

Abonament

wskazana w Cenniku opłata, ustalona w przez Administratora, uiszczana przez Użytkownika, w zamian za możliwość korzystania z Usług w zakresie wskazanym dla tego Abonamentu (odpowiednio Start, Standard, Max, Enterprise);

Administrator

Avrio Interactive sp. z o.o. ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa,
NIP: 584-27-37-703, REGON: 222145620;

Aktywacja Konta

czynność faktyczna umożliwiająca korzystanie z Usług;

Cennik

zestawienie określające m.in.: wykaz cen, zakres Usług dla wybranego Abonamentu oraz czas jego trwania albo określające kwotę jednorazowej płatności uiszczanej przez Użytkownika, ustaloną przez Administratora; Cennik stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu;

Dane firmy Użytkownika

dane podstawowe (Nazwa, NIP, REGON), adres rejestrowy (Województwo, Miejscowość, Ulica, Kod Pocztowy) oraz adres działalności (Województwo, Miejscowość, Ulica, Kod Pocztowy), których uzupełnienie wymagane jest w celu korzystania z Usług;

Dni robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Funkcjonalność Podstawowa

oznacza (i) uruchomienie i utrzymywanie bezpiecznego Serwisu internetowego do obsługi anonimowych lub poufnych zgłoszeń sygnalistów, pod unikalnym adresem internetowym w ramach domeny demaskator.app, (ii) zapewnienie dostępu do panelu zarządzania zgłoszeniami złożonymi przez sygnalistów, w którym odbiorca może je przeglądać, zmieniać statusy, kasować, załączać i pobierać pliki, eksportować zgłoszenia oraz komunikować się z sygnalistą w ramach wybranego zgłoszenia;

Hasło

unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Administratora, wybrany przez Użytkownika w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta;

Konto

zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu udostępniony przez Administratora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Usług;

Login

adres poczty elektronicznej Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zarządzania Kontem;

Okres Rozliczeniowy

okres korzystania z Usług, za który pobierane jest wynagrodzenie zgodne z wybranym Abonamentem i wystawiana faktura VAT;

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Administratora dostępna pod adresem https://demaskator.app/polityka-prywatnosci;

Regulamin

niniejszy Regulamin, określający m.in. zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz postępowania reklamacyjnego;

Rejestracja

czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie;

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwis

serwis internetowy prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, dostępny pod adresem https://demaskator.app;

Umowa

umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;

Usługi

umożliwienie dostępu i korzystania z Serwisu w zakresie na zasadach określonych w Regulaminie i Cenniku;

Użytkownik

przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.): tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub/i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


Rozdział II

KORZYSTANIE Z SERWISU (LICENCJA DO KORZYSTANIA)

§1

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu, które posiada zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w czasie korzystania z Serwisu dostępne są w Polityce Prywatności.
 3. Dostęp do Serwisu nie jest ograniczony terytorialnie ani czasowo.
 4. Odpowiedzialność Administratora za zakłócenia bądź czasowe niedziałanie Serwisu wywołane: (i) siłą wyższą, (ii) awarią sprzętu lub nienależytym wykonywaniem Usług z przyczyn leżących po stronie operatorów sieci telekomunikacyjnych lub dostawców usług serwerowych, (iii) bezprawnym działaniem osób trzecich lub Użytkowników jest wyłączona. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wyżej wymienionych sytuacji nadzwyczajnych, Administrator dołoży wszelkich starań w celu przywrócenia dostępności Serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie.
 5. Administrator jest uprawniony do dokonywania przerw technicznych w obrębie części lub/i całości Serwisu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika oraz były dokonywane w godzinach nocnych czasu środkowoeuropejskiego i trwały nie dłużej niż 12 godzin. W przypadku planowanej przerwy technicznej Użytkownik zostanie o tym uprzednio oraz odpowiednio wcześniej poinformowany.

§2

 1. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem w sposób sprzeczny z obowiązującym w Rzeczypospolitej prawem lub/i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do nie przesyłania za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Serwisu, w tym w szczególności za zamieszczone treści naruszające prawo bądź prawa osób trzecich.
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia praw Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 4. Na żądanie uprawnionego organu państwa w związku z prowadzonym postępowaniem Administrator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkownika.
 5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Administrator uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym udostępnia korzystanie z Serwisu, jak za działania własne.

§3

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika jeżeli jest to niezbędne dla rozwiązania problemu, który zgłosi Użytkownik.
 2. Administrator może usunąć konto Użytkownika jeżeli uzna, że Użytkownik nie dokonał Aktywacji Konta w ciągu 14 Dni roboczych od dokonania Rejestracji.


Rozdział III

URUCHOMIENIE USŁUGI

§1

 1. Uruchomienie Usługi następuje po zawarciu Umowy, zaś Umowa zostaje zwarta z chwilą Rejestracji w Serwisie. W celu dokonania Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie oraz dokonuje wyboru Abonamentu.
 2. Rejestracji dokonuje Administrator na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika poprzez formularz rejestracji. Procedura zakłada podanie adresu email, Danych Firmy Użytkownika, danych do rozliczeń oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany podać aktualny i poprawny adres e-mail w celu prawidłowego zarządzania swoim Kontem.
 4. W wyniku Rejestracji, w momencie potwierdzenia przez Administratora, danych przesłanych przez Użytkownika w czasie Rejestracji, następuje Aktywacja Konta Użytkownika. Aktywacja zostanie potwierdzona poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez Administratora do Użytkownika. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail prosimy o kontakt bok@demaskator.app.

§2

 1. W ramach Umowy, Administrator świadczy odpłatnie Usługi w zakresie określonym w Cenniku.
 2. Opłaty za korzystanie z Serwisu są naliczane z góry od momentu Aktywacji Konta.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że co innego wynika z Abonamentu wybranego przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy.

§3

 1. Aktywacja Konta oraz opłacenie Usługi warunkuje możliwość korzystania z Usług.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania Danych Firmy Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Danych Firmy Użytkownika.

 

Rozdział IV

ŚWIADCZONE USŁUGI

§1

 1. Zakres Usług, z których może korzystać Użytkownik oraz osoby, którym udostępnia on korzystanie z Serwisu, wynika z wybranego przez Użytkownika w Umowie pakietu Usług (odpowiedniego do opłacanego Abonamentu).
 2. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Aktywacji Konta oraz opłaceniu Abonamentu.
 3. Korzystanie z Usług jest odpłatne na warunkach określonych w Cenniku w następstwie dokonania wyboru odpowiedniego Abonamentu, dokonanego za pośrednictwem formularza Rejestracji.

§2

 1. Zamawianie Usług odbywa się poprzez formularz Rejestracji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat zgodnie z warunkami określonymi w Cenniku.


Rozdział V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§1

 1. Użytkownik może składać reklamację, związaną z nieprawidłowym świadczeniem Usług za pośrednictwem wysłania stosownej wiadomości (opisującej reklamowaną Usługę, okoliczności uzasadniające reklamację oraz zakres żądania) pocztą elektroniczną na adres: bok@demaskator.app albo drogą listowną na adres: Avrio Interactive sp. z o.o., ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa.
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania. Podstawą reklamacji nie mogą być czynności wynikające z niedostosowania się przez Użytkownika do Regulaminu.
 3. Administrator odpowiada na reklamację tą samą drogą w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.


Rozdział VI

ROZWIĄZANIE UMOWY

§1

Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§2

 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
  1. gdy Użytkownik nie dokonał Aktywacji Konta oraz płatności w ciągu 14 Dni roboczych od dokonania Rejestracji,
  2. gdy Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób określony w Rozdziale II §2 pkt.1 Regulaminu;
 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika lub/i Administratora w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego Usługi, następującym po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona Umowy została skutecznie powiadomiona o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności oraz doręczenia.
 3. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

§3

 1. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego wykonania kopii raportów oraz zabezpieczenia kopii plików zawartych w Serwisie.


Rozdział VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

§1

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników (w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim), w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i Regulaminem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem dostępnych Usług w Serwisie. Administrator nie moderuje w żaden sposób tych danych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie Użytkownika w zakresie wykonania kopii raportów oraz zabezpieczenie kopii plików zawartych w rejestrze zgłoszeń.
 6. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2

 1. Administrator zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostarczenia Funkcjonalności Podstawowej Usługi Demaskator, za wyjątkiem okresów uzasadnionych przerw technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zakłóceń bądź czasowej niedostępności Serwisu opisanych w Regulaminie. Poza Funkcjonalnością Podstawową, Administrator nie gwarantuje, że Usługa będzie wystarczająca do zaspokojenia wybranych potrzeb Użytkownika, szczególnie w zakresie dokładności lub przydatności do określonego celu.
 2. Użytkownik akceptuje Podstawową Funkcjonalność Serwisu i sposób jej realizacji.

§3

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w funkcjonalności Serwisu oraz do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi. Wprowadzane przez Administratora zmiany nie mogą wpływać na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu ani ograniczać Podstawowych Funkcjonalności Serwisu.

§4

 1. Administrator zobowiązany jest do utrzymywania Serwisu na serwerach, posiadających certyfikaty ISO 9001, ISO/IEC 27001, DCOS-4 lub na innych serwerach, gwarantujących analogiczny poziom jakości usług, potwierdzony odpowiednimi certyfikatami.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do wprowadzania jakichkolwiek zmian do Serwisu, w szczególności nie jest zobowiązany do dostosowania Serwisu do indywidulanych wymagań Użytkowników.


Rozdział VIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§1

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, jak również osób, które skorzystają z Serwisu udostępnionego przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz osób zapisanych na Newsletter jest: Avrio Interactive Sp. z o.o. ul. Berezyńska 26/5, 03-908 Warszawa.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://demaskator.app/polityka-prywatnosci.

§2

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do:
  1. konfiguracji Kont Użytkowników,
  2. prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. rozpoznania wiadomość przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  4. rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego,
  5. przesłania Newslettera (tylko jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgoda może być w każdym czasie cofnięta);
 2. Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane firmy, adres e-mail.
 3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby korzystania z Serwisu, będą przetwarzane przez cały okres świadczenia Usług, dane przetwarzane w związku z uzupełnieniem formularza kontaktowego lub zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub rozpoznania reklamacji.

§3

 1. Użytkownik, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe zasady i zakres przetwarzania danych Użytkowników zawarty jest w Polityce Prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).


Rozdział IX

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§1

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności autorskie prawa majątkowe do prezentacji ekranowych, aplikacji (z wyłączeniem części oprogramowania wykorzystywanego do budowy Serwisu, z której Administrator korzysta na zasadzie odpowiednich licencji) i grafik należą do Administratora.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający uprawnienia Administratora. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Administrator podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Adres internetowy „https://demaskator.app” został zarejestrowany na rzecz Administratora.


Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

 1. Administrator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin, przy czym zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Użytkownika poczynając od 14 dnia od daty zawiadomienia Użytkownika o takiej zmianie. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu, chyba że w okresie wskazanym powyżej złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na nową treść Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, świadczenie Usługi zostanie zakończone z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Rozliczeniowego.
 2. Administrator udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://demaskator.app/regulamin, za pośrednictwem której Regulamin może zostać pobrany i wydrukowany.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

§2

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub/i Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub/i Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

§3

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2022 r.


Strona używa plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.